Výzva na publikovanie v Slovenskom národopise 3/2016

Slovenský národopis vyzýva na zaslanie príspevkov do pripravovaného čísla zameraného na tému Aktuálne metodologické prístupy a témy v etnologickom / antropologickom bádaní. Hosťujúcimi redaktorkami sú Miroslava HLINČÍKOVÁ, Soňa G. LUTHEROVÁ a Ľubica VOĽANSKÁ.
V roku 2016 Ústav etnológie SAV oslavuje 70. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti chce prostredníctvom svojho časopisu, najstaršieho kontinuitne vychádzajúceho periodika v odbore etnológia, poskytnúť priestor na odbornú diskusiu a pohľad do budúcnosti. Jednou z neustálych výziev v etnológii, sociálnej a kultúrnej antropológii i v spoločenských vedách vôbec, sú úvahy o možných inovatívnych metodologických a teoretických prístupoch a ich využití v empirickom bádaní. Tak isto zostáva živou otázka, ako a za akých podmienok možno naďalej používať klasické etnografické metódy (interview, pozorovanie a pod.) a ako ich je možné kombinovať s inovatívnymi metódami (experimenty, vizuálno-antropologické metódy a pod.). V tejto súvislosti už niekoľko desaťročí stojí v popredí otázka etiky etnografického výskumu. Prebiehajú diskusie o zodpovednosti bádateľov vo vzťahu k objektu výskumu, k respondentom ako jednotlivcom i ako členom skúmaných skupín či komunít a o nutnosti reflexívneho prístupu. Táto otázka je obzvlášť pálčivá v kontexte aplikovaných výskumov, prípadne výskumov v angažovanej antropológii. Zároveň sociálna realita globalizovaných (post)moderných spoločností v Európe i na iných kontinentoch stavia etnológov, sociálnych a kultúrnych antropológov a iných spoločenskovedných bádateľov pred výzvy v podobe skúmania nových tém a aktuálnych otázok. Redakcia časopisu preto pozýva na odbornú diskusiu o nastolených otázkach.
Zvlášť nabáda na publikovanie mladých vedeckých pracovníkov, pre ktorých pripravuje v čísle 3/ 2016 fórum mladých. Významnú udalosť – 70. výročie založenia Ústavu etnológie SAV – si chceme pripomenúť uvažovaním o vedeckých perspektívach etnológie, sociálnej a kultúrnej antropológie na Slovensku i v európskom kontexte.

Redakcia časopisu privíta štúdie teoretického alebo analytického charakteru, no i materiály, eseje, diskusie či recenzie na tieto (prípadne i iné) témy:

  • inovatívne koncepty v etnológii, sociálnej a kultúrnej antropológii a v spoločenských vedách,
  • nové témy v etnologickom, antropologickom bádaní,
  • klasické metódy etnografického výskumu a nové metodologické inšpirácie,
  • experimentálne metódy v etnológii, antropológii a spoločenských vedách,
  • metódy vizuálnej antropológie a ich aplikácia,
  • aktuálne prístupy angažovanej/ aplikovanej etnológie, antropológie,
  • etika výskumu, reflexia výskumného procesu. 


Pokyny pre prispievateľov nájdete TU.

Termín zaslania abstraktov:  15. 4. 2016

Autori prijatých abstraktov budú vyrozumení do 30. 4. 2016 a následne ich vyzveme, aby zaslali kompletný príspevok. Príspevky (štúdie, materiály, diskusie, eseje) prechádzajú anonymným posudzovaním dvoma nezávislými recenzentmi.

Termín zaslania príspevkov:  30. 6. 2016

Prosíme prispievateľov, aby abstrakt v slovenčine zaslali ako priložený súbor k e-mailu na adresu redakcie: slovensky.narodopis@savba.sk.

Nie