Svetový kongres Európskej sociologickej asociácie ESA 2015

V dňoch 25. – 28. 8. 2015 sa v Prahe konala už 12. Medzinárodná konferencia European Sociological Association s tohtoročným tematickým názvom Rozdiely, nerovnosti a sociologická imaginácia (Differences, Inequalities and Sociological Imagination).
Tohto ročníka sa v jednotlivých paneloch v rámci 37 tematických výskumných celkov (Research Networks) zúčastnilo rekordných 3 500 účastníkov z celého sveta. V rámci otváracieho ceremoniálu, ktorý sa konal v Pražskom kongresovom centre, sa poslucháčom prihovorili emeritná profesorka Arlie Hochschild (University of California, Berkeley, USA) a emeritný profesor Zygmunt Bauman (University of Leeds, UK). Z. Bauman vo svojom príhovore s názvom Out of Control and Running Wild; or (Recent) History of Modern Inequalities reagoval na aktuálne dianie v Európe, pričom vychádzal aj zo svojich starších prác na tému (európskej) post-modernity. A. Hochschild vo svojej prednáške Deep Stories, Emotional Agendas and Politics priblížila svoj starší koncept o emočnej logike rozprávaní, pričom ostro vystúpila proti teórii racionálnej voľby, ktorá rezonovala v sociálnych štúdiách konca 20. storočia. Podľa nej rozprávači počas interview prenášajú na výskumníka predovšetkým emócie; ich prenos môže byť jedným z hlavných motivácií rozprávačov. Informátori môžu ponúkať výskumníkovi tzv. povrchné príbehy (spojené s povrchným konaním, tzv. „surface acting“) alebo hlboké príbehy (spojené s „deep acting“). Hlboké príbehy sú primárne spojené s emóciami a idú mimo rámca sociálnych stereotypov a automatického, resp. naučeného konania. Podľa A. Hochschild nie je úlohou sociálnych vedcov zachycovať „dáta“, ako skôr reflexie, zrkadlenia týchto dát prostredníctvom hlbokých príbehov.
Ústav etnológie SAV na kongrese reprezentovala jeho riaditeľka, T. Podolinská, ktorá sa zúčastnila pracovného stretnutia výskumného celku Sociológia náboženstva (RN34), viedla panel RN34S05, venovaný prekračovaniu náboženských hraníc a predniesla príspevok o náboženstve Rómov ako prostriedku možnej sociálnej inklúzie i exklúzie medzi Rómami v rámci panelu RN34S12.

Konferencia sa v samostatných výskumných celkoch venovala témam ako starnutie, detstvo, konzum, politická ekonómia, rodina, zdravie, sexualita, urbánna sociológia, emócie, migrácia, náboženstvo, šport, sociálna teória, kvalitatívne a kvantitatívne metódy, veda a technológie a mnohé iné. Úplný program konferencie, vrátane panelov je priložený ako príloha tohto dokumentu.


- TP -

Nie