Správa z odborného seminára na počesť 90. narodenín PhDr. Viery Gašparíkovej

Národopisná spoločnosť Slovenska, SĽUK , Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, Ústav etnológie SAV a Katedra etnológie a muzeológie FiF UK usporiadali 25. mája 2018 v priestorok SĽUKu v Bratislave – Rusovciach odborný seminár  na počesť 90. narodenín PhDr. Viery Gašparíkovej, DrSc., významnej vedkyne v oblasti slovesnej folkloristiky a etnológie. Seminár otvorila Hana Hlôšková (Katedra etnológie a muzeológie FiF UK), hlavná organizátorka podujatia, ktorá v stručnosti predstavila  vedecké dielo jubilantky. Na podujatí referovali  Jana Pospíšilová (Etnologický ústav AV ČR, Brno), Marta Šrámková (Brno), Anna Zelenková ( Slovanský ústav AV ČR, Brno) z Česka. Zo Slovenska prispeli   Renáta Bojničanová (Katedra románskych jazykov a literatúr, Pedagogická fakulta UK), Gabriela Kiliánová (Ústav etnológie SAV) a Jana Pácalová (Ústav slovenskej literatúry SAV). Odborný seminár uzavrela jubilantka krátkym referátom. Všetky príspevky sa venovali rôznym témam folkloristického výskumu v Európe. Organizátori podujatia plánujú pripraviť zborník príspevkov zo seminára.

Gabriela Kiliánová
Ústav etnológie SAV

Popis foto: Účastníci seminára, autorka fotografie J. Pospíšilová

 
Galéria: 
Nie