Sociálne podniky pracovnej integrácie na Slovensku. Súčasné skúsenosti a budúce perspektívy

ŠKOBLA, Daniel – KOVÁČOVÁ, Lucia – ONDOŠ, Slavomír. Sociálne podniky pracovnej integrácie na Slovensku. Súčasné skúsenosti a budúce perspektívy. Bratislava: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a Združenie mladých Rómov, 2018. 100 s.
Náš kolega Daniel Škobla je spoluautorom novej publikácie Sociálne podniky pracovnej integrácie na Slovensku. Súčasné skúsenosti a budúce perspektívy. Publikácia je výstupom projektu pod názvom Zvyšovanie zamestnanosti Rómov a Rómok prostredníctvom sociálnej ekonomiky, ktorý podporila organizácia Open Society Institute. Cieľom tejto publikácie bolo na základe empirického výskumu zmapovať bariéry, ktorým sociálne podniky na Slovensku čelia. Vo výskume sa využila kombinácia viacerých druhov výskumných metód. V rámci kvalitatívneho terénneho výskumu,  sa vykonali hĺbkové rozhovory tak s predstaviteľmi a predstaviteľkami podnikov ako aj odborníčkami a odborníkmi z verejnej správy, neziskového sektoru a akademického prostredia, ktorí sa tejto téme venujú. Kvalitatívny výskum bol doplnený kvantitatívnym dotazníkovým zisťovaním názorov a skúseností predstaviteľov a predstaviteliek obcí s obecným podnikaním.
Prílohy: 
Nie