Slávnostná prezentácia knihy Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku

Ústav etnológie SAV zorganizoval 7. júla 2016 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave, ako jednu zo sprievodných akcií pri príležitosti 70 rokov od svojho založenia, slávnostnú prezentáciu novej knihy Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku, ktorú zostavili editori Tatiana Podolinská a Tomáš Hrustič a autorsky sa na nej podieľalo 22 expertov z rôznych disciplín zo Slovenska, Českej republiky a Bulharska, venujúci sa výskumu Rómov na Slovensku.
Prezentácie sa zúčastnilo 7 autorov a autoriek (Andrej Belák z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Andrej Findor z Fakulty sociálnych a ekonomických vied, Daniel Škobla z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Eva Krekovičová z Ústavu etnológie SAV a Arne Mann, Tatiana Podolinská a Tomáš Hrustič z toho istého pracoviska), ktorí sa v moderovanej diskusii podelili o najdôležitejšie závery svojich kapitol v tejto publikácii. Diskusiu s autormi moderovala novinarka a riaditelka Roma media ROMED Jarmila Vaňová.

Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 40 hostí z akadémie, univerzít, neziskového sektoru a štátnej správy, medzi inými aj štátny tajomník Ministerstva školstva SR Peter Krajňák a Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky, ako aj zástupcovia printových a audiovizuálnych médií.
 

Autori na mnohých príkladoch v knihe ukazujú, ako sa konštruovanie obrazu Rómov spája ruka v ruke s pripísaním určitých etnických a kultúrnych stereotypov, no rovnako jedinečným spôsobom priblížujú perspektívu zvnútra rómskych komunít.

Tieto pohľady sú užitočné pri zamýšľaní sa nad tým, prečo niektoré vyrovnávacie politiky, či vládne opatrenia v praxi zlyhávajú. Editori sa takýmto spôsobom snažia o sprostredkovanie lepšieho porozumenia vzájomných interakcií medzi Rómami a majoritou.

 

Štruktúra publikácie a jednotlivých príspevkov

Tematicky je publikácia členená do troch základných okruhov.

1, „Čierno-biele politiky“ Diskurzy, postoje a možnosti participácie

Prvý okruh sa venuje jednak postojom majoritného obyvateľstva (laickej i odbornej verejnosti) voči Rómom a jednak ich možnostiam participovať na tvorbe regionálnych i národných politík. Autorky a autori v tomto tematickom okruhu plasticky ukazujú, ako sa v skutočnosti často príčina zamieňa s dôsledkom a ako reprezentácia skupiny môže slúžiť na jej ďalšie znevýhodňovanie.

2, Kde a ako žijeme? Socioekonomické obrazy dvoch rôznych svetov

Druhý okruh prináša šesť príspevkov z pera ôsmich autoriek a autorov, ktorí z pohľadu viacerých disciplín približujú sociálne a ekonomické postavenie rómskych komunít na Slovensku.

3, Ako o sebe hovoríme? Jazykové a sociálne obrazy Róma ako nástroje udržiavania sveta „čiernych“ a sveta „bielych“

Tretí okruh sa skladá zo siedmich príspevkov, ktoré . približujú primárne sociolingvistické a žánrovo diskurzívne perspektívy v rómskych štúdiách. Väčšina textov sa venuje výskumu jazykových a grafických foriem sociálnych reprezentácií spôsobom konštrukcie obrazu Róma, ktorý si vytvárajú Nerómovia, ale aj konštrukcií obrazov seba samých vo vnútri rómskych skupín. 


-th
Galéria: 
Nie