Participácia vyslaných expertiek na odbornom stretnutí na MPSVaR

Dňa 19.2.2018 sa tematické expertky (ÚEt SAV) podieľajúce sa na projekte DRIM  zúčastnili pracovného stretnutia, ktoré zvolalo MPSVaR za účelom získania podnetov na vytvorenie modernejšej a užívateľsky jednoduchšej internetovej stránky ministerstva.
Odbornej diskusie sa zúčastnili zástupcovia ZMOS (N. Šovkoplas), Migračného úradu (M. Cebecauerová), IOM (V. Slama), IVO (O. Gyarfášová), Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi (M. Fialková a V. Koman), ďalšie ministerské oddelenia (D. Kalmanová, P. Varga) a aj zástupca MZV (J. Chlebo).

Vyslané odborníčky prítomným predstavili pripravovaný informačný portál Danube Compass a spoločne diskutovali o možnostiach čo najširšieho využívania portálu Danube Compass aj informačnej stránky IOM pre migrantov z tretích krajín a možnosti ich prepojenia so stránkou ministerstva.
 

Nie