Participácia tematickej expertky na otvorenom seminári v rámci projektu „YOUMIG“

Dňa 28.3.2018 sa tematická expertka ÚEt SAV Mgr.Sandra Katrincová, MA (podieľajúca sa na projekte DRIM)  zúčastnila otvoreného seminára na Miestnom úrade v Rači. Toto pracovné stretnutie zvolala mestská časť Rača v rámci projektu „YOUMIG“ (Youth Migration), ktorý je financovaný z programu INTERREG Danube Transnational Programme. Projekt je zameraný na zlepšenie inštitucionálnych kapacít a posilnenie spolupráce pri riešení dopadov medzinárodnej migrácie mladých z Dunajského regiónu. V projekte YOUMIG figuruje MČ Rača ako lokálny partner Inštitútu informatiky a štatistiky (INFOSTAT)

Na seminári vystúpil RNDr. Branislav Šprocha, PhD z Výskumného demografického centra a lokálni tematickí experti Lucia Kováčová z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, a doc. RNDr. Ján Bucek, PhD. a  Mgr. Slavomír Ondoš, PhD. z Katedry humánnej geografie a demografie Univerzity Komenského.

Cieľom seminára bolo prezentovať širokej odbornej i laickej verejnosti výsledky analýzy lokálneho demografického vývoja, s dôrazom na migračné trendy v Rači, ako aj výsledky kvalitatívneho výskumu zameraného na migračné skúsenosti, motivácie mladých
migrantov žijúcich v Rači a na miestne rozvojové a migračné politiky na miestnej úrovni.

Pán Ondoš vo svojej prezentácii predstavil zriadenie tzv. One-stop-shop – jednotného kontaktného miesta pre cudzincov žijúcich v Rači, s cieľom poskytovať informácie a podporu pre ich úspešnú integráciu do spoločnosti. Ďalšou témou bol návrh pilotných aktivít miestnej samosprávy v oblasti integrácie cudzincov na lokálnej úrovni.
 

Galéria: 
Nie