Komunikácia a pamäť: medzigeneračný prenos

Komunikovanie reprezentácií minulosti medzi generáciami, resp. v rámci jednej generácie sociálnej skupiny (rodiny), predstavuje dôležitý proces reflektovania a prenosu skúseností a informácií. Jednotlivec, člen skupiny (rodiny), sa prostredníctvom tohto prenosu stotožňuje s udalosťami, javmi, procesmi a osobnosťami, ktoré skupina považuje za dôležité.
Pri skúmaní (medzigeneračnej) komunikácie skupiny ako spomienkového spoločenstva je možné sledovať proces aktívneho, spoločného utvárania minulosti v komunikácii, ako aj proces zapĺňania prázdnych miest v  príbehoch  zo strany poslucháčov. Panel má formu diskusného okrúhleho stola.


Panel vedie

Monika Vrzgulová


Účastníčky panelu

Éva Kovács (Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies, Rakúsko / Center for Social Sciences, HAS, Budapest, Maďarsko)
Janina Hajduk-Nijakowska (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, Poľsko)
Jana Nosková (Etnologický ústav AV ČR v.v.i., pracovisko Brno, Česká republika)
Ľubica Voľanská (Ústav etnológie SAV, Bratislava, Slovenská republika)
Soňa G. Lutherová (Ústav etnológie SAV, Bratislava, Slovenská republika)
Monika Vrzgulová (Ústav etnológie SAV, Bratislava, Slovenská republika) 

 

Hlavné body diskusie zvolené účastníčkami panelu

 • Aké stratégie používa najstaršia generácia pri odovzdávaní pamäti (vrátane stratégie mlčania)?
 • Ako obe nasledujúce generácie  zvládajú skúsenosť generácie, ktorá je jej nositeľkou?
 • Ako špecifické skúsenosti rodičov a starých rodičov vplývajú na deti/vnukov a ako deti /vnuci integrujú skúsenosti rodičov a starých rodičov do vlastných životov a identít?
 • Ako sa deti a vnuci zúčastňujú na vytváraní rodinnej pamäti?
 • Aké politiky spomínania/pamäti používajú súčasné elity?
 • Akým spôsobom ich šíria a ako sa menia tieto spôsoby/stratégie v čase?
 • Ako kultúrna pamäť ovplyvňuje rodinnú pamäť?
 • Akým spôsobom sú materiálne objekty prepojené s individuálnou a kolektívnou identitou a pamäťou?
 • Ako je problematika majetku prepojená s procesom identifikácie?
 • Ako rozličné výskumné metódy ovplyvňujú spôsob nášho uvažovania o pamäti a identite?
 • Aké sú rozdiely v písaných a ústnych formách naratívov?
 • Aký vplyv majú naratívy zdieľané v rodine na aktuálne správanie jej členov?
 • Reflexia terénneho výskumu: úloha výskumníka
 • „Tiché vedomosti“  v teréne – ako môžu sociálni vedci a výskumníci komunikovať svoje skúsenosti mladšej generácii bádateľov (aké sú limity metódy interview pri štúdiu pamäti)?
 • Problematika sociálnej/kultúrnej pamäti bez spomienkových rituálov (pamäť socializmu v medzigeneračnej komunikácii)
Nie