Zoznam projektov

Súčasné obrazy socializmu

2017 - 2021

APVV projekt
Current images of socialism
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Monika Vrzgulová
Evidenčné číslo projektu: APVV-16-0345
 

Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka

2017 - 2021

APVV projekt
Socio-cultural capital of successful villages as a source of sustainable development of the slovak countryside
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Daniel Luther
Evidenčné číslo projektu: APVV-16-0115
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2017-2021

Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze. (Etnologický pohľad)

2017 – 2020

VEGA projekt
Wartime Slovak State and the Holocaust in the Current Social Discourse. (An Ethnological Perspective)
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Peter Salner, DrSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0022/17
 

Od technológie k dekóru: etnologická perspektíva produkcie a významu vecí

2017 – 2020

VEGA projekt
From technology to decoration: An ethnological perspective of the manufacturing and meaning of items
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0155/17

Sviatky a rituály - ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie)

2017 – 2020

VEGA projekt
Holidays and rituals – Their social context and functions (Slovakia, 21st century)
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0062/17

​Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: Interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov

2016 - 2020

APVV projekt
The dimensions of revitalization of ethnic minority in Slovakia: Interdisciplinary salvage research of disappearing ethnic group of Huncokári
Nositeľ projektu: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Filozofická fakulta
Meno riešiteľky v UESA SAV: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0360
 

Etnológia v regiónoch. Dejiny slovenskej etnológie od 20. storočia na základe výskumu vybraných osobností z regionálnych inštitúcií

2017 - 2019

VEGA projekt
Ethnology in the Regions. History of the Slovak Ethnology in the 20th Century an the Basis of the Research the Personalities from regional Institutions
Nositeľ projektu: Filozofická fakulta UKF
Zodpovedný riešiteľ za UESA SAV: Mgr. Dušan Ratica, CSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 1/0371/17

Dunajská informačná platforma pre ekonomickú integráciu migrantov

2017 - 2019

Danube Transnational Program project for Economic Integration of Migrants
Nositeľ projektu: Výskumné centrum Slovinskej akadémie vied a umení v Ľubľane
Meno riešiteľky v UESA SAV: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
Evidenčné číslo projektu: DTP1-1-183-4.1

Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie

2016 - 2020

APVV projekt
Intergenerational social networks in an aging city, continuity and innovation
Nositeľ projektu: Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
Riešiteľky v UESA SAV: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD., Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová
Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0184
 

Ageizmus - multinárodná interdisciplinárna perspektíva

2014 - 2018

Akcia COST
Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective
Nositeľ projektu: Bar Ilan University, Social work, 52900 Ramat Gan Israel
Meno riešiteľky v UESA SAV:  Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Evidenčné číslo projektu: COST Action IS 1402