Zoznam projektov

Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve

2018 - 2022

APVV projekt
Analysis of Barriers in Access to Employment for Marginalized Groups of Population: Selected regions of Slovakia in socio-economic, geographic and socio-anthropological perspective
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Mgr. Daniel Škobla, PhD.
Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0141

Školenia pre digitálnych vedcov: Výmena vedomostí medzi V4 a Rakúskom

2018 - 2020

International Visegrad Fund projekt
Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria
Nositeľ projektu: Eötvös Loránd University Faculty of Humanities
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Mgr. Andrej Gogora, PhD.
Evidenčné číslo projektu: 21820079
 

Súčasné obrazy socializmu

2017 - 2021

APVV projekt
Current images of socialism
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Monika Vrzgulová
Evidenčné číslo projektu: APVV-16-0345
 

Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka

2017 - 2021

APVV projekt
Socio-cultural capital of successful villages as a source of sustainable development of the slovak countryside
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Daniel Luther
Evidenčné číslo projektu: APVV-16-0115
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2017-2021

Od technológie k dekóru: etnologická perspektíva produkcie a významu vecí

2017 – 2020

VEGA projekt
From technology to decoration: An ethnological perspective of the manufacturing and meaning of items
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0155/17

Sviatky a rituály - ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie)

2017 – 2020

VEGA projekt
Holidays and rituals – Their social context and functions (Slovakia, 21st century)
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0062/17

Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze. (Etnologický pohľad)

2017 – 2020

VEGA projekt
Wartime Slovak State and the Holocaust in the Current Social Discourse. (An Ethnological Perspective)
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Peter Salner, DrSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0022/17
 

​Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: Interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov

2016 - 2020

APVV projekt
The dimensions of revitalization of ethnic minority in Slovakia: Interdisciplinary salvage research of disappearing ethnic group of Huncokári
Nositeľ projektu: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Filozofická fakulta
Meno riešiteľky v UESA SAV: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0360
 

Etnológia v regiónoch. Dejiny slovenskej etnológie od 20. storočia na základe výskumu vybraných osobností z regionálnych inštitúcií

2017 - 2019

VEGA projekt
Ethnology in the Regions. History of the Slovak Ethnology in the 20th Century an the Basis of the Research the Personalities from regional Institutions
Nositeľ projektu: Filozofická fakulta UKF
Zodpovedný riešiteľ za UESA SAV: Mgr. Dušan Ratica, CSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 1/0371/17

Dunajská informačná platforma pre ekonomickú integráciu migrantov

2017 - 2019

Danube Transnational Program project for Economic Integration of Migrants
Nositeľ projektu: Výskumné centrum Slovinskej akadémie vied a umení v Ľubľane
Meno riešiteľky v UESA SAV: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
Evidenčné číslo projektu: DTP1-1-183-4.1