Žili sme v socializme II. Helena: Biografický prístup v etnológii každodennosti


​PROFANTOVÁ, Zuzana: Žili sme v socializme II. Helena: Biografický prístup v etnológii každodennosti. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2015. 254 s. ISBN 978-80-88997-58-0.

Publikácia Zuzany Profantovej predstavuje snahu o aplikáciu biografického prístupu v etnológii každodennosti na príklade témy životopisného rozprávania o období socializmu. Ako autorka upozorňuje v úvodnej kapitole, nie je to reprezentatívny text o socialistickej každodennosti, ale „reprezentuje iba jeden z možných pohľadov na túto zložitú etapu našej histórie“.  

Kniha pozostáva z dvoch častí. Prvá kapitola je venovaná teoretickým východiskám a konceptom štúdia každodennosti. Autorka približuje históriu tejto problematiky, metódu oral history, ako aj kľúčové pojmy (napr. autobiografické gesto a autobiografická pamäť, identita a každodennosť). V závere kapitoly sa zameriava na  rôzne aspekty výskumu socialistickej každodennosti a naznačuje ciele, ktoré si publikácia kladie i prostredníctvom svojej druhej  časti nazvanej „Helena“. Je to autobiografické rozprávanie respondentky spomínajúcej na svoj život v období socializmu, ktoré je podľa autorky „tak trochu aj etnografickou sondou do života jednej malej lokality na Slovensku a iba jedného ,malého‘, ale jedinečného  osudu ženy v čase ,budovania socializmu‘ po súčasnosť“.   

Publikáciu vydal Ústav etnológie SAV, finančne sa na jej príprave podieľala i Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry (SAVOL) a Literárny fond. Úvodná kapitola vznikla v rámci projektu Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo, VEGA 2/0086/11 SAV.
 
 
 

Menu?: 
Nie