Ukončené projekty

Nie

Urbánne prostredie ako priestor diverzity

2008 – 2010

VEGA projekt - Urban environment as a space of diversity (in the conditions of open and totalitarian societies)
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc. 

Trvalo udržateľný rozvoj v diverzifikovanom svete (SUS.DIV)

2006 – 2010

Medzinárodný projekt - 6. rámcový program Európskej únie SUS.DIV Network of Exellence 
Nositeľ projektu: Faculty of Social and Behavioural Sciences, 
Tilburg University
Zodpovedná vedúca tímu za SR: Alexandra Bitušíková, ÚVV UMB, 
Banská Bystrica

Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku

2008 – 2010

VEGA projekt - Sociological and Anthropological Analysis of Consumption of Goods and 
Leisure Activities in Slovakia
Nositeľ projektu: ÚVaV Univerzita Mateja Bela 
Spoluriešiteľské organizácie: Ústav etnológie SAV, Bratislava, Ústav vedy a výskumu UMB, Banská Bystrica 

Tradičná kultúra, kultúrne dedičstvo

2007 - 2010

Číslo projektu: 17/2007 
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, Prof. PhDr., DrSc.
Zástupkyňa vedúcej projektu: Katarína Nováková, Mgr., PhD.

Etnická štruktúra, Slovensko, 20. storočie

2009 - 2010

Vedúci projektu: Mojmír Benža, PhDr., PhD.
Riešitelia: A. Mann, PhDr., CSc., M. Vrzgulová, PhDr. CSc., J. Majo, Mgr.

​Realizácia dvojitej etnokultúrnej identity. Bulharsko-slovenské vzťahy

2008 - 2010

Spoluriešiteľské inštitúcie: Inštitút folklóru Bulharskej akadémie vied, Sofia, Bulharsko; Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, SR 
Koordinátori projektu: Za bulharskú stranu Vladimir Penčev; za slovenskú stranu Eva 
Krekovičová 

Trvalo udržateľný rozvoj v diverzifikovanom svete (SUS.DIV)

2006 - 2010

Medzinárodný projekt - 6. rámcový program Európskej únie SUS.DIV Network of Exellence 
Nositeľ projektu: Faculty of Social and Behavioural Sciences, Tilburg University Zodpovedná vedúca tímu za SR: Alexandra Bitušíková, ÚVV UMB, 
Banská Bystrica

Tradičná kultúra, kultúrne dedičstvo

2007 - 2010

Číslo projektu: 17/2007
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, Prof. PhDr., DrSc.
Zástupca vedúcej projektu: Katarína Nováková, Mgr., PhD.

​Slovensko-slovinské paralely v etnologických a folkloristických štúdiách

2009 - 2010

Projekt APVV - účasť na novej výzve
Koordinátori: ÚEt SAV Bratislava, SR; Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ľubľana, Slovinsko 
Hlavné riešiteľky: Ingrid Slavec-Gradišnik, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 
Ľubľana; Gabriela Kiliánová, ÚEt SAV Bratislava 

Slovensko-slovinské paralely v etnologických a folkloristických štúdiách

2009 – 2010

Projekt APVV - Slovakian Slovenian parallels in ethnology and folklore studies
Hlavné riešiteľky: Ingrid Slavec-Gradišnik, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 
Ľubľana; Gabriela Kiliánová, ÚEt SAV Bratislava