Projekty VEGA

Nie

Ukončené projekty

Folklór – jeho slovakistické a europeistické kontexty (k žánrovým a tematickým aspektom štúdia slovenského folklóru)

1998 – 2000

VEGA projekt - Folklore - Slovakian and European Contexts (on Genre and Thematic Aspects of Slovak Folklore Study)
Meno zodpovednej riešiteľky: Eva Krekovičová, PhDr., DrSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.1998 – 31.12.2000