Ostatné projekty

Nie

Ukončené projekty

Reflexie holokaustu a židovská identita

2010 – 2013

Vnútroústavný projekt
Reflections on the Holocaust and Jewish identity
Číslo projektu: 27/2008 
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.

Rozhlasový lexikón ľudovej kultúry

2013

Popularizačný projekt
Lexicon of folk culture (radio show)
Popularizačný projekt ÚEt SAV, realizovaný v spolupráci so Slovenským rozhlasom - Rádiom Regina. Poslucháči a poslucháčky rádia získaju v priebehu roka 2013 vedomosti o 230 heslách z oblasti ľudovej kultúry Slovenska.

Externá evaluácia rómskeho stredoškolského štipendia poskytovaného Roma Education Fund

2012 - 2013

Evaluačný projekt
Koordinátor projektu: Roma Education Fund, Budapest
Zodpovedná riešiteľka v ÚEt SAV: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD. 

Regionálna diferenciácia a regionálny rozvoj v SR v kontexte integračných dosahov

2003

Projekt Štátneho programu výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti
Koordinátor: Ľ. Falťan, Sociologický ústav SAV, Bratislava
Spoluriešiteľky z ÚEt SAV: Z. Beňušková, O. Danglová, Ľ. Falťanová, K. Popelková, M. Vrzgulová

Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti

2003

Projekt Štátneho programu výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti.
Koordinátor: Š. Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
Spoluriešitelia z ÚEt SAV: M. Benža a P. Salner

Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti

2003

Projekt Štátneho programu výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti
Koordinátor: Ľ. Plesník, FF UKF Nitra
Spoluriešiteľky z ÚEt SAV na 3. čiastkovej úlohe Etnologické súvislosti súčasných civilizačno-kultúrnych procesov a otázky identity v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti (koordinátorka V. Feglová): G. Kiliánová, E. Krekovičová

Transformácie identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so zreteľom na integračné procesy

2003

Projekt Tematického štátneho programu výskumu a vývoja Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov, podprogramu Realizácia vynikajúcich projektov na podporu profesionálneho rastu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja.
Koordinátor: J. Marušiak, Ústav politických vied SAV

Informačné centrum Malokarpatského regiónu – aktívny podporovateľ regionálneho rozvoja

2001 – 2002

Koordinátor: Akademia Istropolitana Nova, Svätý Jur; Ing. E. Horanská
Doba riešenia: 2001 – 2002 

A living family photographic archive of Jewish Central Europe

1999 - 2001

Koordinátor a finančné zabezpečenie: E. Serotta, nadácia Centropa Pix, Viedeň, Rakúsko
Koordinátor za slovenskú stranu: PhDr. Peter Salner, CSc, ÚEt SAV
Doba riešenia projektu: 1999 - 2001