Migračné fórum projektu YOUMIG na Prírodovedeckej fakulte UK

Dňa 24. októbra 2018 sa tematický expert projektu DRIM (Podunajská informačná platforma pre ekonomickú integráciu migrantov - Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants) RNDr. Boris Divinský zúčastnil v mene slovenského partnera projektu – Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV – odborného fóra v rámci príbuzného projektu schémy Interreg, projektu YOUMIG.
Stretnutie odborníkov pod názvom Migračné fórum bolo zorganizované partnermi projektu YOUMIG v Slovenskej republike – Mestskou časťou Bratislava-Rača a Katedrou humánnej geografie a demografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského práve na pôde tejto druhej inštitúcie. Cieľom fóra bolo predstavenie opatrení zameraných na úspešnú integráciu cudzincov do spoločnosti na lokálnej úrovni mestskej časti Bratislava-Rača, a to konkrétne skúseností zo zriadenia a fungovania bezplatného poradenského servisu pre cudzincov One Stop Shop, prvého v Bratislave. Okrem toho Migračné fórum sprevádzalo podujatie What City?, v rámci ktorého sa konali špeciálne prezentácie na tému integrácie imigrantov v prostredí vybraných miest Nemecka. Po prednáškach tematický expert DRIM Boris Divinský distribuoval na mieste pre prítomných cca 30 kusov propagačných materiálov – skladačiek a letákov – o cieľoch, aktivitách a výstupoch projektu DRIM.

Následne Boris Divinský absolvoval oficiálne stretnutie s prodekanom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského doc. RNDr. Branislavom Blehom, PhD., ktorý je zároveň tematický expert projektu YOUMIG. Intenzívne boli diskutované predovšetkým otázky týkajúce sa využiteľnosti a dlhodobej udržateľnosti výstupov oboch projektov po ich zakončení; v tomto kontexte boli zistené obdobné problémy, ale i názory. Na konci stretnutia bolo prodekanovi Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského odovzdaných opäť cca 20 kusov skladačiek a letákov DRIM za účelom propagovania projektu na pôde školy.

https://www.raca.sk/104-sk/aktuality/?page=1
http://www.infostat.sk/web2015/sk/index.php/36-web-2014/535-youmig
 

Galéria: 
Nie