Medzinárodné projekty

Nie

Aktuálne projekty

Školenia pre digitálnych vedcov: Výmena vedomostí medzi V4 a Rakúskom

2018 - 2020

International Visegrad Fund projekt
Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria
Nositeľ projektu: Eötvös Loránd University Faculty of Humanities
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Mgr. Andrej Gogora, PhD.
Evidenčné číslo projektu: 21820079
 

Dunajská informačná platforma pre ekonomickú integráciu migrantov

2017 - 2019

Danube Transnational Program project for Economic Integration of Migrants
Nositeľ projektu: Výskumné centrum Slovinskej akadémie vied a umení v Ľubľane
Meno riešiteľky v UESA SAV: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
Evidenčné číslo projektu: DTP1-1-183-4.1

Komparatívna analýza sprisahaneckých teórií

2016 - 2020

Akcia COST
Comparative Analysis of Conspiracy Theories (COMPACT)
Nositeľ projektu: Eberhard Karls Universität Tübingen, Nemecko
Meno riešiteľky v UESA SAV:  Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

Transformácie kultúry a spoločnosti v Srbsku a na Slovensku. Súčasné procesy a historické kontexty

2014 - 2019

Bilaterálny projekt
Transformation of culture and society in Serbia and Slovakia. Contemporary processes and historical contexts
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Gabriela Kiliánová, DrSc.

Ageizmus - multinárodná interdisciplinárna perspektíva

2014 - 2018

Akcia COST
Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective
Nositeľ projektu: Bar Ilan University, Social work, 52900 Ramat Gan Israel
Meno riešiteľky v UESA SAV:  Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Evidenčné číslo projektu: COST Action IS 1402

Ukončené projekty

Migrácie a kultúrne interakcie (bulharsko-slovenské paralely)

2015 - 2017

Bilaterálny projekt
Migrations and Cultural Interactions (Bulgarian-Slovak parallels)
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

InovEduc - Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev

2015 - 2017

Medzinárodný projekt
InovEduc - Innovative Methods in Education for Supporting Partnerships
Nositeľ projektu: Paneurópska vysoká škola n.o., Bratislava
Evidenčné číslo projektu: CBC01008; Nórske granty; SK08 Cezhraničná spolupráca 

Zločiny proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve počas 2. svetovej vojny

2011 - 2016

Multilaterálny projekt
Nositeľ projektu: United States Holokaust Memorial Museum, Washington 
Zodpovedná riešiteľka v ÚEt SAV: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc

Mýty a „realita“ středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit. Příklad Prahy, Bratislavy, Varšavy, Krakova a Vídně

2012 - 2016

Projekt GA ČR
Myths and "reality" of Central-European metropolises during the formation of (trans)national identities. Prague, Bratislava, Warsaw, Cracow, Vienna
Nositeľ projektu: Charles University, Faculty of humanities, Prague
Evidenčné číslo projektu: GA ČR P410/12/2390

Ochrana a rozvoj dedičstva ľudovej kultúry v strednej Európe - ETNOFOLK

2011 - 2014

European Regional Development Fund (ERDF)
Preservation and enhancement of folk culture heritage in central Europe - ETNOFOLK
Nositeľ projektu: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, p.r.i., Praha (ČR) 
Projekt č.: 3CE296P4 

Projekt Uaxactún 2014

2014

Multilaterálny projekt
Proyecto Uaxactun 2014
Nositeľ projektu: Slovenský archeologický a historický inštitút (SAHI) v Bratislave
Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
Evidenčné číslo projektu: PU/2010, PU/2011, PU/2012, PU/2013

Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve (bilaterálny projekt)

2011 - 2014

Bilaterálny projekt
Narrative everydayness in historical – ethnological and linguistical perspective (bilateral project)
Bilaterálny slovensko-ruský výskumný projekt 3 pracovísk zameraný na štúdium problematiky naratívnej kultúry v Rusku a na Slovensku s uplatnením slavistických aspektov - Narrative everydayness in historical, ethnological and linguistical perspective

Zločiny proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve počas 2. svetovej vojny

2011 - 2013

Multilaterálny projekt
Crimes against Civilian Populations during WW2: Victims, Witnesses, Collaborators and Perpetrators
Nostiteľ projektu: United States Holocaust Memorial Museum, Washington, USA
Zodpovedná riešiteľka v ÚEt SAV: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.

Projekt Uaxactún 2010 – 2013

2010 - 2013

Multilaterálny projekt
Project Uaxactún 2010 – 2013
Nositeľ projektu: Slovenský archeologický a historický inštitút (SAHI) v Bratislave 
Riešiteľka v ÚEt SAV: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD. 

Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku

2006 - 2013

Medzinárodný projekt
Ethnological researches of Slovak minority in Hungary
Typ projektu: Spoločný medziústavný projekt ÚEt SAV a Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba, Maďarská republika 

Kultúrne a transformačné procesy v Srbsku a na Slovensku

2008 - 2013

Bilaterálny projekt
Bilaterálny slovensko-srbský medziústavný projekt nadväzujúci na Dohodu o spolupráci v oblastiach participácie v európskych projektoch a mobility vedeckých pracovíkov, výskumu kultúrnych a sociálnych transformačných procesov v Srbsku a na Slovensku a výmeny skúseností zo štúdia tradičnej kultúry a identity človeka v multietnickom a multikultúrnom prostredí. 
Nositelia projektu: Ústav etnológie SAV, Bratislava a Etnografski institut SANU, Belehrad 

Projekt Medzinárodného visegrádskeho fondu (IVF) - Visual Encounters with Alterty

2012 - 2013

Medzinárodný projekt
Project International Visegrad Fund (IVF) - Visual Encounters with Alterity
Zodpovedná riešiteľka za ÚEt SAV: Eva Krekovičová
Evidenčné číslo projektu: 21210049
Koordinátor projektu: Institute of Archeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw

Etnokultúrne tradície a identita Bulharov na Slovensku

2001 – 2004

Medzinárodný projekt
Koordinátori: V. Penčev – BAN, Institut za folklor, Sofia, Bulharsko; E. Krekovičová – ÚEt SAV, Bratislava
Doba riešenia: 2001 – 2003, predĺžené na rok 2004

Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku

2004

Medzinárodný projekt - je pokračovaním aktívnej dohody dvoch pracovísk
Spoluriešiteľské pracovisko: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba, Maďarsko

Napoleon Bonaparte in europäischen Volkslieder

2001 – 2003

Multilaterálny európsky projekt
Koordinátor: Univerzita v Augsburgu
Doba riešenia: 2001 – 2003 

Bulhari na Slovensku – Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti

2001 – 2003

Medzinárodný projekt - Predmetom výskumu je každodenný život Bulharov na Slovensku, transformácia ich každodennej kultúry, trvanie „etnických kódov“ v komunikačnej rovine v kontexte transformácie kultúr Slovenska a Bulharska
Participanti: ÚEt SAV, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, ISKŠ FHV UMB, Banská Bystrica, Katedra folkloristiky a regionalistiky FF UKF, Nitra.

MTA, Néprajzi Kutató Intézet, Budapešť, Maďarsko

2001 – 2003

Medzinárodná dohoda - zahŕňala dve výskumné témy: Kultúra a tradícia v koexistencii etnických skupín a Teoretické a metodologické problémy výskumu ľudovej kultúry.
Platnosť dohody: 2001 – 2003 

Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti

2001 – 2003

Medzinárodný projekt
Koordinátori: V. Penčev –BAN, Institut za folklor, Sofia, Bulharsko; E. Krekovičová – ÚEt SAV, Bratislava
Doba riešenia: 2001 – 2003

Citizen and governance in knowledge based society

2003

Medzinárodný projekt - 6. rámcový program Európskej únie – 7. priorita. Ústav etnológie SAV spolupracuje s Max Planck Institute of Social Anthropology Halle, Nemecko – na príprave projektu pre 6 RP EU. Projekt má názov Trust, Racionality and Cooperation, ktorý bol posudzovaný v roku 2003.
Koordinujúca inštitúcia: Max Planck Institute of Social Anthropology, Halle a n. Saale, Nemecko

Errinerungsorte in Österreich und der Slowakei – Analogien und Divergenzen

2000 – 2003

Medzinárodný projekt
Koordinátor: prof. Hannes Stekl, Universität Wien, Rakúsko, koordinátorka za Slovensko - Dr. E. Mannová, HÚ SAV
Doba riešenia: 2000 – 2003

Napoleon Bonaparte im Lied Europas

2001 – 2003

Medzinárodný projekt
Koordinátor: Dr. Uli Otto, Universität Augsburg, Nemecko
Doba riešenia: 2001 – 2003

Správna rada

2001 – 2003

Medzinárodný projekt - projekt FOROST 
Do projektu je zahrnutých 8 európskych krajín: Poľsko, Česko, Slovensko, Juhoslávia, Bulharsko, Estónsko, Rusko, Nemecko
Koordinátor: prof. Klaus Roth, Institut für deutsche unvergleichende Volkskunde der Universität München

MTA, Néprajzi Kutató Intézet, Budapešť, Maďarsko

2001 – 2003

Medzinárodná výmena je zameraná na výskumné témy: Kultúra a tradícia v koexistencii etnických skupín a Teoretické a metodologické problémy výskumu ľudovej kultúry.
Platnosť dohody: 2001 – 2003

Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti

2001 – 2003

Medzinárodný projekt
Koordinátori: V. Penčev –BAN, Institut za folklor, Sofia, Bulharsko; E. Krekovičová – ÚEt SAV, Bratislava 
Doba riešenia: 2001 – 2003 

Pamäť žien za socializmu

1996 – 2003

Medzinárodný projekt
Koordinátor: Filozofická fakulta UK Bratislava, doc. Z. Kiczková 
Partner: Open Society Fund 

Okrajové oblasti stredoeurópskych miest, štruktúra a dynamika sociálnych procesov a spôsobu bývania v priestore Viedne a Bratislavy

2001 – 2002

Medzinárodný projekt
Koordinátor: Institut für Stadt und Regionalforschung, ÖAW Wien, Dr. Vera Mayer 
Doba riešenia: sept. 2001 – máj 2002 

Matica slovenská v Juhoslávii

1999 - 2002

Medzinárodná dohoda - Tradičná ľudová kultúra Slovákov v Juhoslávii ako kultúrne dedičstvo a etnoidentifikačný faktor v inonárodnom prostredí
Platnosť dohody: 1999 - 2002

Matica slovenská v Juhoslávii

1999 – 2002

Medzinárodná dohoda - Tradičná ľudová kultúra Slovákov v Juhoslávii ako kultúrne dedičstvo a etnoidentifikačný faktor v inonárodnom prostredí
Platnosť dohody: 1999–2002 

Religiousness of Slovak Roma

2001 – 2002

Medzinárodný projekt
Koordinátor: Budapeštianska pobočka OSF – Roma Culture a Husova nadace 
Koordinátorka za slovenskú stranu: T. Podolinská, PhD., Ústav etnológie SAV, Bratislava

Matica slovenská v Juhoslávii

1999 – 2002

Medzinárodná dohoda - Tradičná ľudová kultúra Slovákov v Juhoslávii ako kultúrne dedičstvo a etnoidentifikačný faktor v inonárodnom prostredí
Platnosť dohody: 1999 – 2002

Výskum kultúrnej orientácie Rómov v Gemeri

2002

Medzinárodný projekt
Koordinátor: Ústav pre výskum menšín MAV 
Spoluriešiteľské inštitúcie: ÚEt SAV, Bratislava a Ústav pre výskum menšín MAV, Budapešť

TEMPUS

2001

Medzinárodný program
Finančné zabezpečenie: Európske spoločenstvo
Koordinátor: Academia Istropolitana Nova, Sv. Jur, SR

CEEPUS

2001

Medzinárodný program
Účastník z ÚEt SAV a výstup v roku 2001: M. Leščák – prednášková činnosť

Okrajové oblasti stredoeurópskych miest, štruktúra a dynamika sociálnych procesov a spôsobu bývania v priestore Viedne a Bratislavy

2001

Medzinárodný projekt
Garant projektu: Akcia Rakúsko-Slovensko
Riešiteľ: Institut für Stadt- und Regionalforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien

Civic Education Project (CEP)

2001

Medzinárodný projekt - CEP - medzinárodná organizácia zameraná na zvýšenie kvality vyššieho vzdelávania a presadzovanie alternatívnych spôsobov výučby na vysokých školách vo Východnej a Strednej Európe.

Pamäť žien

2000 - 2001

Medzinárodný projekt
Koordinátorka: Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava

Historische Stereotypenforschung

1999 – 2001

Medzinárodný projekt
Koordinátor: Carl von Ossietzky Institut, Universität Oldenburg, Nemecko; prof. H.H. Hahn.
Koordinátorka za slovenskú stranu: Historický ústav SAV, PhDr. E. Mannová, CSc.

A living family photographic archive of Jewish Central Europe

1999 – 2001

Medzinárodný projekt
Koordinátor a finančné zabezpečenie: Centropa Pix, Central Europe Center for Research and Documentation, Viedeň;
Vedúci projektu: Ed Serotta; koordinátor slov. časti: PhDr. P. Salner, CSc.

Pamäť žien

1999 - 2001

Medzinárodný projekt
Koordinátor a finančné zabezpečenie: Open Society Fund
Koordinátorka za slovenskú stranu: Doc. PhDr. Z. Kiczková, CSc.; Filozofická fakulta UK

Múzeum Romské kultury, Brno, Česká republika

1996 - 2001

Medzinárodná dohoda
Téma: Aspekty historického a súčasného vývoja rómskej kultúry v ČR a SR
Pracovníci ÚEt: Arne Mann, Eva Krekovičová
Platnosť dohody: 1996 - 2001

Institut za folklor, BAN, Sofia, Bulharsko

1997 - 2000

Medzinárodná dohoda
Téma: Etnologické aspekty transformácie kultúr Slovenska a Bulharska. Problémy etnokultúrnej identity.

Etnokultúrna identifikácia a folklór v inoetnickom prostredí

1998 - 2000

Medzinárodný Slov.-bulharský bilaterálny vedecko-výskumný projekt nadväzujúci na dohodu v rámci MAD
Náplň projektu: výskum slovenskej menšiny v Bulharsku a Bulharov na Slovensku
Spolupracujúca inštitúcia: Institut za folklor Bulharskej akadémie vied

Historische Stereotypenforschung

1997 - 2000

Medzinárodný projekt
Koordinujúca inštitúcia: Universität Oldenburg, SRN
Koordinátorka za slovenskú stranu: PhDr. Elena Mannová, CSc., HÚ SAV

Mitteleuropa – Osteuropa. Oldenburger Forschungen zur Kulturgeschichte Ostmitteleuropas

2000

Medzinárodný projekt
Koordinujúca inštitúcia: Bundesinstitut für Ostdeutsche Kultur und Geschichte an der Calrvon Ossietzky Universität, Oldenburg, Nemecko
Odborný garant: Dr. Kurt Dröge, Universität Oldenburg

MTA, Néprajzi Kutató Intézet, Budapešť, Maďarsko

1995 - 2000

Medzinárodná dohoda
Platnosť dohody: 1995-2000