Kristína Bobeková, Mgr.

etnolingvistika, ľudová kultúra, príslovia, paremiológia, parémie

e-mail: kristina.bobekova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

VŠ vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, odbor: slovenský jazyk a literatúra, Trnava 2012, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, odbor: učiteľstvo akademických predmetov, Trnava 2010
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (2012), Bc. (2010)
Komunikačné jazyky: anglický
Rok nástupu na doktorandské štúdium: 2013


Vedecké projekty

Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo. VEGA 2014 - 2016

 

Pedagogická činnosť

Participácia na prednáškach Hovorca a médiá I. s Mgr. Matúšom Stračiakom, Katedra marketingovej komunikácie, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (zimný semester 2014/2015)

Participácia na prednáškach Tréning komunikácie s médiami s Mgr. Matúšom Stračiakom, Katedra marketingovej komunikácie, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (letný semester 2014/2015)
 

Zahraničné pobyty

Univerzita v Ľubľane, Centrum pre jazykové zdroje a technológie, Ľubľana, Slovinsko; Trojina, Centrum pre aplikovanú lingvistiku, Ľubľana, Slovinsko - ENeL TRAINING SCHOOL 2016: Tools and methods for creating innovative e-dictionaries (máj 2016)
 

Bibliografia

Vedecké štúdie a odborné články

BOBEKOVÁ, K. Corpus-based Linguistic Analysis of Collocations Comprising the Adjective biely. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-12-2, s. 1245 – 1250.

BOBEKOVÁ, K. Corpus-based Linguistic Analysis of Comparisons with a Colour Component. In CER Comparative European Research Conference – International Scientific Conference for PhD Students of EU Countries. Eds. M. McGreevy – R. Rita. London: Sciemcee Publishing, 2015. ISBN 978-0-9928772-8-6, s. 228 – 231.

BOBEKOVÁ, K. Dynamika vývoja konverzačných žánrov folklóru na príklade prísloví. Kultúrne dedičstvo Slovenska. In Doktorandské štúdium a výskum v medzinárodnom kontexte – otázky, trendy, perspektívy. Ed. R. Hlúšek. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. ISBN 978-80-8105-711-3, s. 34 – 43.

BOBEKOVÁ, K. Corpus-based Linguistic Analysis of Collocations Comprising the Adjective čierny. In QUAERE – Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-10-8, s. 827 – 832.

Správy a recenzie

BOBEKOVÁ, K. – PEŠŤANSKÁ, Z. – CSÜTӦRTӦKYOVÁ, D. Medzinárodný doktorandský seminár na Katedre etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave (14. – 15. máj 2015, Bratislava). In Slovenský národopis, 2015, roč. 63, č. 3, s. 293 – 296. ISSN 1335-1303.