Konferencie

Jazykové, literárne a etnické súvislosti kresťanskej kultúry

24.11.-26.11. 2010

Medzinárodná konferencia organizovaná Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV v spolupráci s Ústavom etnológie SAV.
Miesto konania: Bratislava

Etnológia a komunistická ideológia štátu v druhej polovici 20. storočia / Folklór a sociálna komunikácia

1.6.-3.6. 2010

Medzinárodná konferencia organizovaná Ústavom etnológie SAV v Bratislave.
Miesto konania: Bratislava

13. svetová konferencia O kultúre a spoločnosti v Maháráštre

17.6.-19.6. 2010

Medzinárodná konferencia organizovaná Katedrou etnológie a mimoreurópskych štúdií UCM v Trnave, Veľvyslanectvom Indickej republiky v SR a Ústavom etnológie SAV v Bratislave.
Miesto konania: Bratislava

Rituál, konflikt a konsenzus: Porovnávacie prípadové štúdie Ázie a Európy

15.4.-18.4. 2010

Medzinárodná konferencia spoluorganizovaná Ústavom etnológie SAV a Insituet fuer Sozial Anthropologie, Österreichische Akademie der Wissenschaften (OAW). 
Miesto konania: Budmerice

Digitálne pramenné zbierky: vytvorenie - archivácia - prezentácia – využitie

6.7.–8.7. 2009

Medzinárodná konferencia organizovaná Ústavom etnológie SAV v spolupráci s Digitales Forum Mittel- und Osteuropa, Goethe-Institut Bratislava; KOMIOS; Karpatendeutsches Kulturverband; Universität Leiden a Univerzitnou knižnicou v Bratislave.
Miesto konania: Bratislava

Sociokultúrna zmena a etnografický výskum

15.5. 2009

Konferencia organizovaná pri príležitosti životného jubiela Soni Švecovej.
Miesto konania: Bratislava

Vybrané problémy z dejín etnológie

28.–30.5. 2008

Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti Valného zhromaždenia a 50. výročia založenia Národopisnej spoločnosti Slovenska (NSS).
Miesto konania: Bratislava

Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti. Súčasný stav bádania

10.–12.10. 2007

Interdisciplinárna medzinárodná vedecká konferencia spoluorganizovaná Dokumentačným strediskom holokaustu v Bratislave, Ústavom etnológie SAV a Múzeuom židovskej kultúry v Bratislave.
Miesto konania: Mojmírovce

Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy

18.–20.9.2006

Medzinárodná konferencia, ktorú zorganizovalo Ústav etnológie SAV, Centrum excelentnosti „Procesy“ a Spoločnosť pre európsku politiku. 
Miesto konania: Univerzitná knižnica, Bratislava

Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt

27.–28.8. 2006

Interdisciplinárna konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná ÚEt SAV.
Miesto konania: Budova spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava