Knižnica

Knižnica ÚEt SAV je špeciálnou knižnicou a je súčasťou knižnično-informačnej siete Slovenskej akadémie vied. Poslaním knižnice je vytvárať informačnú základňu pre plnenie vedeckovýskumných, odborných a vedeckovýchovných úloh ústavu. 
Zhromažďuje a sprístupňuje informačné pramene v súlade s vedným zameraním Úet SAV, príp. z odboru príbuzných vedeckých disciplín, encyklopedickú a slovníkovú literatúru, doktorské a dizertačné práce obhájené na ústave. V súlade s vedeckým charakterom a poslaním knižnice sa v nej uchovávané dokumenty prioritne poskytujú pracovníkom a doktorandom ÚEt SAV. Poskytovanie dokumentov a služieb iným osobám je doplnkovou činnosťou knižnice, ktorej rozsah vychádza z aktuálnych možností a úloh pracoviska.

Viac informácií vo výpožičnom poriadku knižnice Úet SAV v prílohách nižšie. 

Kontakt

zodpovedná osoba: Andrea Kalivodová
tel.: 02-52964707, klapka 103 
e-mail: andrea.kalivodova@savba.skuetkniznica@savba.sk

Výpožičné hodiny

Utorok 13:00  -  14:00
Štvrtok 9:00  -  12:00

Zobraziť plávajúce menu