Ivana Šusterová, Mgr.

olašskí Rómovia, rodinný a spoločenský život Rómov, rodina a príbuzenstvo

ORCID ID: 0000-0002-3137-1838
e-mail: ivana.susterova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

VŠ vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, odbor: etnológia a etnomuzikológia, Nitra 2012, 2014
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (2014), Bc. (2012)
Komunikačné jazyky: nemecký
Rok nástupu na doktorandské štúdium: 2014

 

Vedecké projekty

Nálepka „Róm“ – emické a etické reflexie a ich spoločenské dopady, VEGA 2/0099/15, 2015 - 2018, vedúca projektu: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD., (členka riešiteľského tímu)

Rumunské věštkyně, IGA/FMK/2017/006, Ateliér Reklamní fotografie, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, hlavná riešiteľka: BcA. Lucia Sekerková, (konzultantka projektu)

 

Pedagogická činnosť

Vedenie kurzu Dejiny a kultúra Rómov, Katedra etnológie a folkloristiky, FF UKF v Nitre (zimný semester 2016/2017) 

Participácia na kurze Diskurs do kultury Romů s Mgr. J. Polákovou, PhD., Ústav evropské etnologie, FF Masarykova univerzita v Brne (letný semester 2015/2016)

Participácia na kurze Kulinárna kultúra Európy s doc. Mgr. K. Slobodovou Novákovou, PhD., Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, FF UCM v Trnave (letný semester 2015/2016)

Participácia na kurze Dejiny a kultúra Rómov s prof. PhDr. Z. Beňuškovou, CSc., Katedra etnológie a folkloristiky, FF UKF v Nitre (letný semester 2014/2015) 

 

Zahraničné pobyty

Muzeum romské kultury, Brno, Česká Republika – pracovná stáž (september – december 2013)

 

Iná činnosť

Sponzorované členstvo v Gypsy Lore Society v roku 2015

 

Publikačná činnosť

Monografie

ŠUSTEROVÁ, I. 2015. Život olašských žien. Bratislava : Veda, 2015. 168 s. ISBN 978-80-224-1490-6.

SEKERKOVÁ, L. - ŠUSTEROVÁ, I. 2017. Ženy predávajúce nádej. Praha : Nakladatelství DOST, 2017. 240 s. ISBN 978-80-87407-23-3.

Vedecké štúdie a odborné články

ŠUSTEROVÁ, I. 2016. Odev a šperky olašských Rómov (na príklade nitrianskej olašskej komunity), In Bulletin Muzea romské kultury, 2015, roč. 24, s. 42 - 84.

ŠUSTEROVÁ, I. 2015. "Darmo, že si gádžovka... celá si naša!", In Romano nevo ľil. 2015, roč. 25, č. 3, s. 6-7.

ŠUSTEROVÁ, I. 2014. Výber partnera v spoločenstve olašských Rómov (na príklade Rómov žijúcich v Nitre na Kalvárií), In Romano Džaniben. 2014, roč. 21, č. 1, s. 75-89.
 
ŠUSTEROVÁ, I. 2014. Olašskí Rómovia – základná charakteristika subetnickej skupiny, In Odlišnosti by nás mali spájať - nie rozdeľovať! Nitra : OZ "Sponka", 2014, s. 67 - 83. ISBN 978-80-971863-0-2.
 
ŠUSTEROVÁ, I. Od zásnub k veľkej svadbe. Predsvadobné obrady v spoločenstve olašských Rómov, In Romano Nevo Ľil. 2014, roč. 24, č. 3, s. 11.
 
RÁC, I. - ŠUSTEROVÁ, I. 2014. Postavenie rómskych žien v rodinách a spoločnosti – (ne)žiaduci sociálnopatologický jav, In Sociálna prevencia – informačno-vzdelávací bulletin. 2014, č. 2, s. 17-18.

ŠUSTEROVÁ, I. 2014. Špecifiká výskumu Rómov s akcentom na subetnickú skupinu olašských Rómov, In Speculum. 2014, roč. 6, č. 1, s. 32-45.

ŠUSTEROVÁ, I. 2014. Prvé sväté prijímanie v rodine olašských Rómov, In Romano Nevo Ľil. 2014, roč. 24, č. 2, s. 10-11.

ŠUSTEROVÁ, I. 2013. Vianoce v rodine olašských Rómov, In Romano Nevo Ľil. 2013, roč. 23, č. 5, s. 9.

ŠUSTEROVÁ, I. 2013. Výber partnera v spoločenstve olašských Rómov, In Romano Nevo Ľil. 2013, roč. 23, č. 4, s. 9.

ŠUSTEROVÁ, I. 2013. Olašskí Rómovia, In Romano Nevo Ľil. 2013, roč. 23, č. 3, s. 9.

MICHALCOVÁ, I. 2012. K problematike súčasných podôb predmanželského života v spoločenstve olašských Rómov (na príklade Rómov žijúcich v Nitre na Kalvárii). In Etnologia bez granic. Etnology without Borders. Cieszyn: Uniwersitet Slaski w Katowicach, 2012. ISBN 978-83-60431-73-3, s. 289-305.

Správy a recenzie

ŠUSTEROVÁ, I. 2016. Recenzia: Anne Sutherlandová: Romové – neviditelní Američané, In Slovenský národopis, 2016, roč. 64, č. 1, s. 114-117. ISSN 1335-1303.

ŠUSTEROVÁ, I. 2015. The Academy of Roma Studies Accompanied by Conversations in Roma Language (11-13 November 2015, Bratislava), In Slovenský národopis, 2015, roč. 63, č. 4, s. 385-388. ISSN 1335-1303.

ŠUSTEROVÁ, I. 2015. Svetový kongres Medzinárodnej spoločnosti pre rómske štúdiá = World Congress of the Gypsy Lore Society, In Ethnologia Europae Centralis : Journal of Central European Ethnology, 2015, č. 12, s. 254-256. ISSN 1210-1109.

ŠUSTEROVÁ, I. 2015. Recenzia: Michal Kozubík (Ne)vinní a dilino gadži, In Bulletin Muzea romské kultury, 2014, roč. 23, s. 82-84.

ŠUSTEROVÁ, I. 2015. The Academy of Roma Studies Accompanied by Conversations in Roma Language (11-13 November 2015, Bratislava), In Slovenský národopis. 2015, roč. 63, č. 4, s. 385-388. ISSN 1335-1303.

ŠUSTEROVÁ, I. - HRUSTIČ, T. 2014. World Congress of the International Gypsy Lore Society 2014 in Bratislava (11.-13. September 2014), Bratislava, In Slovak Ethnology – Slovenský národopis. 2014, roč. 62, č. 4, s. 555-561.

Mediálne výstupy

Hrvolová, B. Subetniká na Slovensku - Vianoce olašských Rómov. Rozhovor pre www.vedanadosah.sk uverejnený dňa 29.12.2016. online tu

Sam khere – Rómsky magazín, odvysielané 9.6.2016

Rómovia v meste, relácia Živé mesto_FM, 9.5.2016

Hosť Panorámy, Rádio Regina, 16.4.2016.

Hradecká V.: Ivana Šusterová: Spoznávanie bolo obojstranné. In Romano nevo ľil, 2016, roč. 26, č. 5, s. 10.

Magdolenová K.: Šusterová: Vzájomné poznanie a rešpektovanie pravidiel správania otvára cesty lepšiemu spolunažívaniu. Rozhovor uverejnený dňa 31.3.2016. online tu.

Ďurinová I.: Ivana Šusterová: Darmo, že si gádžovka, aj tak si naša. Rozhovor uverejnený dňa 20.7.2015. online tu.