Dokumenty k zasadnutiu Vedeckej rady ÚESA SAV, v. v. i. konanému per rollam 19.7.2018