Dokumenty k zasadnutiu Správnej rady ÚESA SAV, v. v. i. konanému per rollam 30.7.2018