Dokumenty k zasadnutiu Dozornej rady ÚESA SAV, v. v. i. konanému per rollam 19.7.2018