Doktorandské štúdium

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV má akreditované doktorandské (PhD.) štúdium v odbore 3.1.3. etnológia ako externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie FiFUK v Bratislave (4-ročné denné a 5-ročné externé štúdium) a Katedrou etnológie a etnomuzikológie UKF v Nitre (3-ročné denné štúdium).
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa z Ústavu etnológi a sociálnej antrológie SAV. Prijatí doktorandi a doktorandky sú zapísaní na Referáte vedy a doktorandského štúdia na FiF UK v Bratislave a Oddelení pre vedu a výskum na UKF v Nitre, avšak svoju vedeckú časť doktorandského štúdia vykonávajú na ÚEt SAV. Univerzita Komenského a Univerzita Konštantína Filozofa uzatvára s ÚEt SAV ako externou vzdelávacou inštitúciou individuálnu dohodu o doktorandskom štúdiu prijatého doktoranda a doktorandky.
Doktorandské štúdium pozostáva z vedeckej a študijnej časti. Vedecká časť spočíva v individuálnej alebo tímovej vedeckej práci doktoranda a mala by sa viazať na zvolenú tému dizertačnej práce. Študijná časť spočíva v absolvovaní prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry.

UESA SAV poskytuje doktorandské semináre pre 1. a 2. ročník štúdia. Doktorandi majú zároveň povinnosť a možnosť absolvovať povinné a povinne voliteľné predmety z ponuky FiFUK a UKF. Súčasťou doktorandského štúdia je aj vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou. Štúdium prebieha na základe kreditového systému FiFUK a UKF a doktorandi musia získať kredity zo všetkých častí štúdia, teda vedeckej, študijnej a pedagogickej.

Aktuality

Témy pre doktorandské štúdium na rok 2018/2019                                               

 • Tradičná kultúra v lokálnom a regionálnom rozvoji Slovenska v súčasnosti – potenciál a realita
 • Rómovia v majoritnej spoločnosti – dynamika politických, sociálnych a ekonomických vzťahov z etnologickej perspektívy
 • Fámy a naratívny folklór v súčasnej spoločnosti
 • Súčasné podoby religiozity na Slovensku vo svetle etnologického výskumu
 • Sviatky a konzum: etnologické premýšľanie o ekonomických aspektoch sviatkov v súčasnosti (sviatok, marketing a reklama; kultúrna rôznorodosť sviatkov a globálny 
 • Význam digitálnych zbierok kultúrneho dedičstva v súčasných procesoch socio-kultúrnej transformácie
   
 • Informácie o doktorandských seminároch v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV v zimnom semestri akademického roka 2017/2018

Ústav etnológie SAV v Bratislave v spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie, Filozofickej fakulty, UK zabezpečuje v zimnom semestri akademického roka 2017/2018 nasledujúce doktorandské semináre:


Začiatok seminárov ako aj podrobnosti o doktorandských seminároch nájdete dole v rubrike Prílohy v pripojenom Informačnom liste II.,  Informačnom liste IV. a Informačnom liste V.  
 

Prijímacie pohovory 2018/2019

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v Bratislave v akademickom roku 2018/2019 otvára v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave denné (4-ročné) doktorandské štúdium v študijnom odbore 3.1.3 etnológia.

Prihlášky sa podávajú v elektronickej aj tlačenej podobe (povinne)! Elektronická verzia bude prístupná na webe FiFUK od 1.5.2018. Prihlášky je možné posielať od 1. mája 2018 a posledný možný termín podania prihlášky je 31. máj 2018.
 

Prihlášku s prílohami pošlite na adresu:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Referát vedy a doktorandského štúdia
Gondova 2
814 99 Bratislava 

POZOR! Prihlášky nezasielajte na adresu Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV!

K prihláške priložte:

 • profesný životopis (podpísaný!);
 • notársky overenú kópiu dokladu o štátnom občianstve (rodný list);
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní: diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, diplom z rigoróznej skúšky (končiaci magistri priložia k prihláške informáciu o čase konania štátnic v prvom termíne a po ich absolvovaní prinesú na referát doktorandského štúdia potvrdenie o ukončení a dobe štúdia zo študijného oddelenia); uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na tej istej fakulte UK, na ktorú sa hlási na doktorandské štúdium, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní; uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na niektorej z fakúlt UK a hlási sa na doktorandské štúdium na inú fakultu UK, predloží kópie dokladov o vzdelaní spolu s ich originálmi k nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi príslušného študijného oddelenia; uchádzač, ktorý študoval na inej VŠ, predloží notársky overené kópie dokladov; ak ste magisterské štúdium ukončili a diplom obdržali na zahraničnej vysokej škole, obráťte sa na Rektorát Univerzity Komenského na p. Granátovú - viac informácií nájdete tu. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou na akademický účel je nevyhnutný doklad, doručte nám ho obratom, najneskôr do v deň zápisu. Bez neho vás nemôžeme zapísať na doktorandské štúdium;
 • súpis svojich publikovaných a nepublikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností;
 • projekt dizertačnej práce, ktorý musí obsahovať stručný opis tematického zamerania dizertačnej práce so stanovením predmetu výskumu, metodologických východísk a postupov, ciele výskumu a zoznam literatúry s titulmi, ktoré uchádzač pokladá z hľadiska témy za kľúčové, celkový rozsah projektu by nemal prekročiť 10 strán textu (podpísaný uchádzačom!);
 • v prihláške nevypĺňajte Výpis výsledkov... (tabuľku na strane 2) a nepripájajte žiaden výpis známok;
 • k prihláške netreba prikladať Potvrdenie o odbornej praxi uchádzača na dennú formu štúdia
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa, alebo spojeného programu prvého a druhého stupňa.


Počet prihlášok

Uchádzači/uchádzačky o doktorandské štúdium si môžu podať na FiF UK jednu prihlášku, na ktorej vyznačia formu štúdia - D alebo E; ak je téma vypísaná pre obe formy štúdia ( D/E), uchádzač na prihláške vyznačí, o ktorú formu štúdia má záujem, môže uviesť aj obe formy. UPOZORNENIE: Ústav etnológie neotvára externú formu štúdia.
 

Termín prijímacích skúšok

Uchádzači/uchádzačky, s kompletne vyplnenými prihláškami, ku ktorým priložia všetky prílohy, budú písomne pozvaní na prijímaciu skúšku, ktorá sa uskutoční v Ústave etnológie SAV 21. júna 2017. Presné miesto a čas konania budú uvedené v pozvánke.
 

Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok je 20,-  € a potvrdenie o zaplatení treba priložiť k prihláške. Poplatok pošlite na účet číslo 7000083100/8180, VS 02.  V prípade platby zo zahraničia účet č. 7000083100/8180, IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100, SWIFT: SUBASKBX, VS: 02

Viac informácií o prijímacom konaní na doktorandské štúdium nájdete aj na stránke FIF UK tu.

Zoznam vypísaných tém a školiteľov/školiteliek na Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV

Téma: Tradičná kultúra v lokálnom a regionálnom rozvoji Slovenska v súčasnosti – potenciál a realita
Školiteľka: Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Forma štúdia: denná

Téma: Rómovia v majoritnej spoločnosti – dynamika politických, sociálnych a ekonomických vzťahov z etnologickej perspektívy
Školiteľ: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.
Forma štúdia: denná

Téma: Fámy a naratívny folklór v súčasnej spoločnosti
Školiteľka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
Konzultantka: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
Forma štúdia: denná

Téma: Súčasné podoby religiozity na Slovensku vo svetle etnologického výskumu
Školiteľka: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
Forma štúdia: denná

Téma: Sviatky a konzum: etnologické premýšľanie o ekonomických aspektoch sviatkov v súčasnosti (sviatok, marketing a reklama; kultúrna rôznorodosť sviatkov a globálny konzumizmus; festivalizácia sviatkov)
Školiteľka: PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Forma štúdia: denná

Téma: Význam digitálnych zbierok kultúrneho dedičstva v súčasných procesoch socio-kultúrnej transformácie
Školiteľ: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Konzultant: Mgr. Andrej Gogora, PhD.
Forma štúdia: denná

Kontakt

Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. 

 

Absolventi PhD. štúdia

Mgr. Dušan Belko, PhD. 

1. 9. 1995 – 30. 9. 2000 
názov dizertácie: Jedinci s pripisovanou dispozíciou supranaturálnych schopností: kultúrno-historický prehľad ideí o ich existencii a analýza kognitívneho systému súčasných senzitívov. 
školiteľ: Mgr. Dušan Ratica, CSc. 
obhajoba: 25. 1. 2001

Mgr. Andrea Šalingová, PhD. 

1. 9. 1998 – 18. 12. 2003 
názov dizertácie: Konštrukcia materstva a otcovstva v 70. rokoch 20. storočia (na príklade analýzy dobového média a výsledkov terénneho výskumu) 
školiteľ: Mgr. Dušan Ratica, CSc. 
obhajoba: 3. 9. 2003
obhajoba európskeho doktorátu: 23. 3. 2006

Mgr. Ivica Bumová, PhD. 

1. 10. 1999 – 18. 12. 2003 
názov dizertácie: Dynamika hodnôt strednej vrstvy v malom meste (na príklade Dolného Kubína v prvej polovici 20. storočia) 
školiteľ: PhDr. Peter Salner, DrSc. 
obhajoba: 3. 9. 2003

Mgr. Nora Čechmánková-Lábadyová, PhD. 

1. 9. 1995 – 28. 10. 2004 
názov dizertácie: Miesto ženy v sociálnych vzťahoch. Na príklade obce Kľačno (30.–90. roky 20. storočia) 
školiteľ: Daniel Luther, CSc. 
obhajoba: 27. 9. 2004

RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD. 

1. 10. 2000 – 28. 10. 2004 
názov dizertácie: Kognitívne aspekty kresťanských a poverových predstáv na príklade vysvetlenia negatívnych udalostí v poverových rozprávaniach
školiteľka: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
obhajoba: 27. 9. 2004

Mgr. Diana Némethová-Szőlosővá, PhD. 

1. 10. 1997 – 30. 9. 2000 
názov dizertácie: Vzťah etnicity a politickej moci (na príklade slovensko-maďarských vzťahov v meste Rožňava v rokoch 1918–2003) 
školiteľka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. 
obhajoba: 13. 9. 2005

Mgr. Ľubica Herzánová, PhD. 

1. 10. 2000 – 15. 9. 2005 
názov dizertácie: Staroba a starnutie v autobiografiách a životopisných zápiskoch (na príklade Bratislavy a Viedne na prelome 20. a 21. storočia) 
školiteľka: PhDr. Hana Hlôšková, CSc. 
obhajoba: 13. 9. 2005

Mgr. Zuzana Búriková, PhD. 

1. 10. 1999 – 14. 10. 2005 
názov dizertácie: Commerce and Christianity in Rural Slovakia (Obchod a kresťanstvo na slovenskej dedine) 
školiteľ: PhDr. Juraj Podoba, CSc. 
obhajoba: 13. 9. 2005 
obhajoba európskeho doktorátu: 14. 9. 2005

Mgr. Katarína  Nováková, PhD.

1. 10. 2002 – 31. 7. 2006
téma dizertácie: Materiálne prejavy socio-profesijnej skupiny (na príklade súčasných vinohradníkov v mikroregióne Orešany) 
školiteľka: Prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc.
obhajoba: 7. 10. 2006

Mgr. Jarmila Barátová, PhD.

1. 10. 2004 – 30. 9. 2007 
téma dizertácie: Vývin foriem rodiny a rodinného života v obci Pitelová po roku 1989 (porovnanie so stavom v 70–80-. rokoch)
školiteľ: PhDr. Peter Salner, DrSc. 
obhajoba: 16. októbra 2007

Mgr. Natália Veselská, PhD.

1. 10. 2000 – 31. 8. 2004 
téma dizertácie: Politické prenasledovanie ako dôsledok štrukturálnych zmien slovenskej spoločnosti po roku 1948 
školiteľ: PhDr. Juraj Podoba, CSc.
obhajoba: 27. novembra 2007

Mgr. Michaela Ferencová, PhD.

1. 10. 2002 – 30. 11. 2007
názov dizertácie: Interethnic relations and public commemoration: Institutional distribution of classificatory schemes in the town of Nové Zámky (Interetnické vzťahy a verejné spomínanie: Inštitucionálne šírenie klasifikačných schém v meste Nové Zámky)
školiteľka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
obhajoba: 24. 9. 2008
obhajoba európskeho doktorátu: 24. 9. 2008

Mgr. Zuzana Panczová-Galiová, PhD.

1. 10. 2001 – 31. 8. 2007 
názov dizertácie: Konšpiračné teórie ako naratívny fenomén (žánrová analýza)
školiteľka: PhDr. Hana Hlôšková, CSc. 
obhajoba: 18. 9. 2009

Mgr. Irena Jenčová, PhD. 

názov dizertácie: Práca, bývanie a sociálne vzťahy: Slovenskí migranti v Londýne
školiteľka: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
obhajoba: 25. 10. 2010

Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. 

názov dizertácie: Vidiecka obec ako sociálny systém v podmienkach transformácie
školiteľka: Oľga Danglová, CSc. 
obhajoba: 28. 10. 2010

Mgr. Nina Beňová, PhD.

názov dizertácie: Pomoc bezdomovcom a jej kultúrne dilemy
školiteľka: Oľga Danglová, CSc.
obhajoba: 28. 10. 2010

Mgr. Vladimír Bahna, PhD. 

názov dizertácie: Kognitívne aspekty rozprávaní o osobných skúsenostiach s nadprirodzenými činiteľmi
školiteľka: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
obhajoba: 21.3.2012

Mgr. Soňa G. Lutherová, PhD.

názov dizertácie: Spôsob zabezpečenia bývania v procese tvorby domova
školiteľ: PhDr. Juraj Podoba, CSc.
obhajoba: 28.6.2012

Mgr. Juraj Štofej, PhD.

názov dizertácie: Sociálna exklúzia rómskej menšiny v oblasti vzdelávania 
školiteľ: PhDr. Arne Mann, CSc.
obhajoba: 12.3.2013

Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD.

názov dizertácie: Inkorporácia migrantov a migrantiek z Vietnamu v Bratislave
školiteľka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
obhajoba: 2.7.2013

Mgr. Ľudmila Hrustičová, PhD.

názov dizertácie: Stratégie náboženských organizácií pôsobiacich medzi Rómami.
Prípadová štúdia charizmatického spoločenstva z východného Slovenska
školiteľka: PhDr. Tatiana Podolinská, PhD.
obhajoba: 26.8.2013

Mgr. Táňa Grauzelová, PhD.

názov dizertácie: Vplyv etického diskurzu na prezentácie rodinných a partnerských noriem 
školiteľka: RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
obhajoba: 7.10.2014

Mgr. Monika Sirkovská, PhD.

názov dizertácie: Vplyv kultúrneho kapitálu rodiny na voľbu sekundárneho vzdelávania adolescenta
školiteľka: RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
obhajoba: 7.10.2014

Zobraziť plávajúce menu