Daniel Škobla, Mgr., MA, PhD.

Etnicita, Rómovia, sociálne nerovnosti, sociálna politika, etnografia infraštruktúry, kohézna politika, fondy EÚ

ORCID ID: 0000-0002-6326-1094
e-mail: daniel.skobla@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 112

VŠ vzdelanie: Ekonómia, EU Bratislava (1990); Sociológia, CEU Varšava (1997)
Tituly a vedecké hodnosti: PhD. (2001)
Komunikačné jazyky: anglický, poľský
Rok nástupu do ústavu: 2017
 

Vedecké projekty

2017-2019 International Ethnic and Immigrant Minorities' Survey Data Network. COST Action CA16111. (Člen vedenia pracovnej skupiny WG1)
2017 – 2018 Nálepka ´Róm´ - emické a etické reflexie a ich spoločenské dopady. VEGA: 2/0099/15. (Spoluriešiteľ)
2017 Evaluation of the progress made in the implementation of the Partnership Agreement between Slovakia and the European Commission. Centrálny kontraktačný orgán (CKO). (Spoluriešiteľ)
2017 Mid-term evaluation of the progress regarding the implementation of horizontal priorities ‘Gender equality and non-discrimination’ within the framework of the European structural and investment funds. CKO. (Spoluriešiteľ)
2017 Increasing Roma Employment through Social Economy. Open Society Institute. (Spoluriešiteľ)
2017 Monitoring of the EEA and Norway Grants 2009-2014, Funds for Non-governmental Organisations projects in area of Active Citizenship and Inclusion in the Slovak Republic. (Spoluriešiteľ).
2016 Analýza systému viacstupňového prestupného bývania, so zameraním na existujúce formy poskytovaného bývania, a porovnanie s prístupom housing first. MPSVaR SR. (Vedúci úlohy a spoluriešiteľ)
2016 Zmeny v systéme v pomoci hmotnej núdzi po roku 2014 a ich dopady na dlhodobo nezamestnaných. MPSVaR SR. (Vedúci úlohy a spoluriešiteľ)
2015 Evaluácia dopadu terénnej sociálne práce na Slovensku v programovacom období 2007-2014. (Vedúci riešiteľ)
2015 The Roma inclusion index. The Seceretariat of the Decade of Roma Inclusion, OSI, Budapest. (Spoluriešiteľ)
2015 Kvalitatívny prieskum pomáhajúcich profesií pri sociálnej inklúzii MRK. MPSVaR SR (Spoluriešiteľ)
2015 The European Parliament assessing Roma integration strategies across Europe. European parliament, London School of Economics. (Spoluriešiteľ)
2012 Analýza projektov Európskeho sociálneho fondu v rámci OP ZaSI zameraných na Rómov, v programovacom období 2007-2014. United Nations Development Programme. (Koordinátor úlohy a spoluriešiteľ)
2013 Atlas rómskych komunít na Slovensku. United Nations Development Programme. (Koordinátor a spoluriešiteľ)
2015 The Pilot Project Education: Cohesion policies and their contribution to reach the Europe 2020 Strategy targets in Slovakia. CKO. (Spoluriešiteľ)
2015 Evaluation of contribution of European Structural and Investment Funds to the goals of Europe Contribution to the EU 2020 - Climate Change and Energy Sustainability. CKO. (Spoluriešiteľ)
2010 – 2015 Štatistické zisťovanie životných podmienok vybraných cieľových skupín. United Nations Development Porgramme/MPSVaR SR. (Koordinátor programu a riešiteľ)
 
2002 – 2004 Towards improvement of information, integration and implementation in the EU accession process. PHARE ACCESS No. A/99/35 (Koordinátor projektu a hlavný riešiteľ)
2002-2005 INNOREG. FP6-2002-Citizens-3. The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences- (Spoluriešiteľ)
 

Pedagogická činnosť

2017 prednáška v Akadémia rómskych štúdií, Úet SAV
2016 (august) NAIRS Summer School for PhD Students, Senec, Slovak Republic.
2011 Central European University Summer Course on Human Development and MDGs, course: Sociological concept and policy goal. July 8th 2011, Budapest CEU, Hungary
2010 Central European University Summer Course on Human Development and MDGs, course: Social Inclusion Policies in the European Union. July 2nd 2010, Budapest CEU, Hungary
2008 Central European University Summer Course on Human Development and MDGs, course: Social inclusion policies: National and local experiences. July 15th 2008, Budapest CEU, Hungary
2007 Central European University Summer Course on Human Development and MDGs, course: Spatial aspects of human development and poverty – the case of Eastern Slovakia and Eastern Hungary. 3rd -14th July 2007, Budapest CEU, Hungary
2006 Central European University Summer Course on Human Development and MDGs, course: Poverty Eradication and Social Inclusion Policies and Challenges – lessons from new EU member states. 3rd -14th July 2006, Budapest CEU, Hungary.

Iná činnosť

Žurnalistické články v periodikách Nové Slovo, Pravda, Denník N, Hospodárske noviny, Opendemocracy net, internetové blogovanie
Participácia na programoch humanitárnej pomoci, napr. na programe SOS Sarajevo (1993 - 1994)
Člen Environmental Justice Network (2004) koordinovanej Central European University, Centre for Environmental Policy and Law (CEPL) v Budapešti
Člen v skupine NGO-EC Dialogue (2001-2005)
Člen v skupine The EU structural funds Watchdog team (2004-2005) 
Člen Národného konventu o európskej budúcnosti Slovenska (2002-2004)
Člen redakčnej rady časopisu Ethnicity Studies vydávanej The Institute for Ethnic Studies of the Lithuanian Social Research Centre (LSTC) vo Vilniuse, Litva (2006-2013)
Člen občianskeho združenia Progresívne fórum (od r. 2005)
Člen správnej rady občianskeho združenia Priatelia Zeme CEPA (2008-2016)
Účasť na stretnutiach Medzinárodného riadiaceho výboru Dekády začleňovania rómskej populácie (2005 – 2015)
Participácia na príprave stratégií a koncepčných dokumentov v oblasti začleňovania rómskej populácie vrátane Akčného plánu Dekády 2005 – 2015 a Národnej stratégie integrácie Rómov do roku 2020
Členstvo v rôznych pracovných skupinách na vládnej úrovni v oblasti programovania štrukturálnych fondov EÚ, integrácie rómskej populácie a v problematike ľudských práv, napr.  v rámci pracovnej skupiny na zabezpečenie plnenia  ex ante kondicionality 9.2 Zavedený je národný strategický politický rámec integrácie Rómov, v gescii ÚSVRK (2014-2015)
 

Zahraničné pobyty a výskumy

1995 (júl - august) medzinárodná letná škola, Universitetet i Oslo, Nórsko
1998 - 1999 hosťujúci pobyt v The School for Postgraduate Interdisciplinary Research on Interculturalism and Transnationality, Aalborg Universitet, Dánsko
1996-2001 študijný pobyt v Graduate School for Social Research (Szkola Nauk Spolecznych, Instytutu Filozofii i Socjologii, Polskiej Akademii Nauk), Varšava, Poľsko
 

Ocenenia

Ford Foundation & Bosch Stiftung fellowship (1996-2000)
Higher Education Support Program fellowship (1996-2000)
 

Bibliografia

Monografie a kapitoly v monografiách

Škobla, D., Kováčová, L., Ondoš, S., (2018): Sociálne podniky pracovnej integrácie na Slovensku. Súčasné skúsenosti a budúce perspektívy. SGI, Bratislava. s. 120.
Škobla, D., (2017): „Všetci vieme a povedzme si to veľmi otvorene...“ Sociálna demokracia na Slovensku a Rómovia. In: Schmögnerová, B., (ed.) Slovenský kapitalizmus a sociálna demokracia. Progresívne fórum, Bratislava. s. 62-77.
Škobla, D., Grill, J., Hurrle, J. (2016): Exploring field social work. Evaluation of the programme funded by European Social Fund in 2007-2013. IVPR Bratislava & ROMACT, Strasbourg. s. 140. ISBN 978-80-7138-144-0
Škobla, D., Filčák, R. (2015): „A studňu si nechali zamrznúť…“. Lokálne mocenské pole a prístup obyvateľov rómskych osád k pitnej vode. [And they let their well freeze over…’. Local Field of Power and Access to Potable Water in Roma Settlements]. In: T. Podolinská, T. Hrustič (eds.), Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku [Black and White worlds. The Roma in Slovakia]. Bratislava: Ústav etnológie SAV, VEDA. p. 248-262. ISBN 978-80-224-1413-5
Škobla, D., Mušinka, A., Hurrle, J., Kling J. (2014): Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013. [Atlas of Roma Communities in Slovakia 2013]. UNDP: Bratislava 2014. s. 120. ISBN 978-80-89263-18-9
Škobla, D. (2014): Zber štatistických dát o životných podmienkach rómskej populácie. [Collection of statistical data about the living conditions of the Roma population] In: A. Kotvanová ed., Dáta o rovnosti v slovenskej realite. [Data on equality in Slovak reality] Equilibria: Bratislava, s. 57-66.
Hurrle, J., Grill, J, Ivanov, A., Škobla, D., Kling, J. (2013): Uncertain impact: Have Roma in Slovakia benefitted from the European Social Fund? Findings from an Analysis of Employment and Social Inclusion Projects in the 2007 – 2013 Programming Period. United Nations Development Programme, Bratislava, s. 108.
Škobla, D., Filčák, R. (2013): Another Brick in the Wall: Ghettos, Spatial Segregation and the Roma Ethnic Minority in Central and Eastern Europe. In: Duxbury, N., Moniz, G. C., Sgueo, G. eds. Rethinking Urban Inclusion, Spaces, Mobilizations, Interventions. Coimbra (CES), p. 413 – 428.
Škobla, D., Filčák, R. (2012): Social solidarity, human rights and the Roma. In: (Ed: Marion Ellison) Reinventing social solidarity across Europe. London: The Policy Press. 227-251. ISBN: 9781847427274 Published online May 2012 | e-ISBN: 9781447305552 | DOI: http://dx.doi.org/10.1332/policypress/9781847427274.003.0013 
Filadelfiová, J. – Škobla, D. (2011) Vybrané dáta o postavení rómskych domácností na trhu práce na základe UNDP zisťovania životných podmienok v roku 2010. [Selected data about living conditions of Roma households from UNDP survey 2010.] In: (A. Mušinka, V.Benč eds.) Pokrízová obnova SR: zvyšovanie zamestnanosti a inklúzia Rómov. [After-crisis restoration of Slovakia: Employment and Roma Inclusion.] Prešov: SFPA, Prešovská univerzita, Prešov. s. 97-103.
Škobla D. (2010): Roma Public Policies. In: Daniel Gerbery (ed.) Potrebujeme sociálny štát? Zamyslenie nielen o sociálnej politike (Do we need a social state? Essays not only on social policy). Friedrich Ebert Stiftung, Bratislava. s. 109-131.
Škobla, D. Gerbery, D., Lesay I. (eds.) (2009): Kniha o chudobe na SLovensku  (The book on poverty in Slovakia). Friedrich Ebert Stiftung, Bratislava. p. 120.
Škobla, D., Leončikas, T., Štepánková M. (2009):  Ethnicity as a statistical indicator for monitoring of living conditions and discrimination. United Nations Development Program & Friedrich Ebert Stiftung, Bratislava.
Filadelfiová, J., Gerbery, D., Škobla, D.  (2007): Report on the Living Conditions of Roma in Slovakia. United Nations Development Programme, Bratislava s.100.
Škobla, D. (ed.) (2003): Linking Development with the Environment: Perspectives from the EU and accession countries. Bratislava: REC Slovensko. s.80.
Škobla D. (2003): Concepts and Grounds of Ethnic policies: Slovakia and European context. In: T. Leončikas (ed.). Perceptions of European Integration: the Ethnic Dimension of Civic Life. Vilnius: Institute for Social Research. p. 34-40.
 

Vedecké štúdie a odborné články

Škobla, D. – Szilvasi, M. - Filčák, R. (2017): No Water for the Poor: The Roma minority and local governance in Slovakia. Ethnic and Racial Studies. Taylor & Francis. DOI: 10.1080/01419870.2017.1291984
Škobla, D. – Filčák, R. (2016): Infrastructure in Marginalised Roma Settlements: Towards a Typology of Unequal Outcomes of EU Funded Projects. In: Sociológia 2016, Vol. 48 (No. 6: 620-640), Bratislava: SAV. ISSN 0049-1225, ISSN 1336-8613. 
Škobla, D. – Filčák, R. (2014): Bariéry v prístupe k pitnej vode ako aspekt sociálneho vylúčenia rómskej populácie. [Barriers to Access to Potable Water as an Aspect of Social Exclusion of the Roma Population.] In: Sociológia Vol 46, 2014, Nr 5. Bratislava: SAV. 620-636.
Škobla, D. (2001): Nation States, Ethnic Minorities and Human Rights. Some Conceptions and Misconceptions Criticized. In: Polish Sociological Review. Vol. 134. No. 2/2001. Warsaw. 138-157.
Škobla, D. (2001): Slovak National identity, Slavophiles and Westernizers.  In: Философский век. Европейская идентичность и росийская ментальность. St. Petersburg: Almanac, Philosophical Age No. 16. 179-190.
Škobla, D. (1999): European Framework of the Policy towards Hungarian Ethnic Minority in Slovakia. Sisyphus Journal for Social Sciences XII, 1998. Warsaw: IFiS PAN. 97-11